دلنوشته های من

حوالیــــــــ مـــــــن تــــوقفــــ ممنوعهــــــــ


به سگ ها که محبت میکنی باوفا میشن ҳ̸Ҳ̸ҳ کـــافـــــ๏̯͡๏ـــــــﮧ ҳ̸Ҳ̸ҳ

به آدم ها که محبت میکنی هار میشن

امااااا به خر که محبت میکنی.... اصلا براش فرقی نداره!!

از بس که ثبات شخصیت داره این بزرگوار...ҳ̸Ҳ̸ҳ کـــافـــــ๏̯͡๏ـــــــﮧ ҳ̸Ҳ̸ҳ)

نتیجه گیری:۹۰ درصد اطرافیان من خرن!والا!

 


من دختري هستم از جنس ليلي كه مجنون رو مجنون كرد.من دختري ام از جنس شيرين كه فرهاد بخاطرش رفت به دل بيستون و شكافتش . من از جنس احساس كه اگه دل بده به كسي تا تهش ميره .

 

 

از جنس غرور كه اگه بشكنه با تكه تكه هاش غروري ميسازم كه هركي رو به زانو در بياره .

از جنس اراده كه هر چي بخوام بهش ميرسم از جنس دخترم ظريفم اما ضعيف نيستم من 

 

از جنس فاطمه و زينبم هيچ وقت دست كم نگيرم . 

 

 

 

دوشنبه 1393/02/15| 13:55 ||


حواست باشد بانو
اگر به مردی بیش از حد بها دهی
دیگر برای داشتنت تلاش نمی ڪند نگاهش سرد می شود
ڪلامش بی روح
دستانش یخ زده
حرف هایش بوی دل مردگی می گیرد
و آغوشش بوی هوس...

سه شنبه 1393/05/28| 16:4 |


ﺩﻭ ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﯾﮑﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﯾﮑﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﺷﺖ ﻣﯿﺮﻥ ﺗﻮ ﯾﻪ

ﺷﺮﮐﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﯾﮑﯽ ﺷﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺸﻪ .


ﻣﺪﯾﺮﺷﺮﮐﺖ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ :


ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺍﺻﻼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻬﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻋﻠﻢ ﺷﻤﺎﺳﺖ .


ﺍﺯ ﺧﻮﺷﮕﻠﻪ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖﺍﯾﺮﺍﻥ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﻩ ؟


ﻣﯿﮕﻪ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ .


ﻣﺪﯾﺮ ﻣﯿﮕﻪ ﺁﻓﺮﯾﻦ ﺩﺭﺳﺖﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﯼ .


ﺭﻭ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻪ ﺯﺷﺘﻪ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ ﺧﻮﺏ ﺍﯾﻦ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ


ﺭﻭ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﻧﺎﻡ ﺑﺒر ببینم

دوشنبه 1393/05/27| 15:32 |

ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ ﻣﺎﺩﺭﺗﻪ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﯼ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺗﻮ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ..
ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﺯ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻧﺖ ﺍﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ ..
ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﺎ ﻋﻤﺮ ﺩﺍﺭﯼ عشقشی
ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﭘﺸﺘﺖ ﻧﺒﺎﺷﻪ 
ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺗﻮ ﮐﻤﺮﺵ ﻣﯿﺸﮑﻨﻪ ....
ﺑﺎﺑﺎﺗﻪ .....
ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻘﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﻮ ﻣﯿﺮﻥ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ..
ﭼﻘﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮﺷﻮﻥ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﯽ ....
ﻭﺍﺳﻪ ﺍﻭﻥ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﻣﺮﺩ ﺍﺻﻠﯽ ﮐﻞ ﻋﻤﺮﺕ ﯾﮑﻢ ﻭﻗﺖ ﺑﺬﺍﺭ .......
ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻮﺭﻭ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ ...
ﺍﻭﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﺯ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺗﻮﺭﻭ ﺑﺎ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺨﺮﻩ ﻧﻪ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻧﺎﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮﺭﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﺭﺿﺎﺀ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺟﺴﻤﯽ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ...
ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺘﻮ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﮐﻦ ﺑﺒﯿﻦ ﺑﻬﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟
ﺑﺒﯿﻦ ﻣﺤﺒﺘﺘﻮ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﻮﺷﮑﻠﻮ ﺧﻮﺵ ﻫﻴﻜﻞ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯿﻔﺮﻭﺷﻪ؟
ﺑﺒﯿﻦ ﺍﺷﮑﺘﻮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻩ...؟

 

 


 


ﻣﺎ ﺯﻥ ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺭﻭ ﺧﻮﺏ ﺑﻠﺪﯾﻢ !
ﮔﺬﺷﺖ ﺍﺯ ﺑﺪﯾﻬﺎ ؛
ﺗﻬﻤﺖ ﻫﺎ ،
ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ !
ﮔﺬﺷﺖ ﺍﺯ ﺍﺧﻤﻬﺎ ؛...
ﺩﺍﺩﻫﺎ ،
ﺯﯾﺮ ﺁﺑﯽ ﺭﻓﺘﻦ ﻫﺎ !
ﮔﺬﺷﺖ ﺍﺯ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻭ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻭ ﺧﯿﺎﻧﺖ !
ﺍﻣﺎ ....
ﺍﯾﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎﺳﺖ ؛...
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﺧﯿﺎﻧﺖ ،
ﺑﺪﻭﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ! ﺳﺎﮐﺖ ﻭ ﺁﺭﻭﻡ ....
ﻣﺎ ﺯﻧﻬﺎﯼ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﻫﻤﻮﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﻢ !
ﻣﺤﮑﻢ ﻫﻢ ﻣﯿﺮﻭﯾﻢ ... !!


 

دوشنبه 1393/05/27| 15:31 ||

کورش کبیر دستور داد برای ساختمان قصر پله هایی بسازند که ارتفاع هر پله بیشتر از یک وجب نباشد.
ملازمان از وی پرسیدند چرا درحالیکه میتواند پله های کمتر و با ارتفاع کمی بلندتر بسازد این همه پله با این ارتفاع کم میسازد؟
کورش گفت:
زنان دربار ما از این پله ها عبور خواهند کرد. در شأن زن ایرانی نیست پایش را بیشتر از یک وجب بالا برد

شنبه 1393/05/04| 1:36 ||

با اعصاب من بازی نکن

بخام باهات بازی کنم شهربازی میشی!

شنبه 1393/05/04| 0:35 |

دﯾﺸﺐ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎﺧﺪﺍ ﺭﺍﺯ ﻭﻧﯿﺎﺯ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ،
ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﺧﺪﺍ ﺟﻮﻥ ﭼﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺑﺪ ﻣﯿﺎﺭﻡ؟؟
ﺁﺧﻪ ﮔﻨﺎﻫﻢ ﭼﯿﻪ؟A2
ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﻧﺪﺍ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﮔﻨﺎﻩ ﺗﻮ خوشگلیته ،
خوشگلی ﺩﺭﺩ ﺳﺮ ﺩﺍﺭﻩ،
ﭘﯿﺮ ﻭ ﺟَﻮﻭﻥ،ﺧﺮﺩ ﻭ کلوﻥ، ﻋﺸﻘﺘﻮ ﺯﯾﺮ ﺳﺮ ﺩﺍﺭﻩ،
ﻫﺰﺍﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﮐﺸﺘﻪ ﺩﺍﺭﯼ،
ﻫﺰﺍﺭ ﻫﺰﺍﺭﺗﺎ ﺑﯿﻘﺮﺍﺭ،
یعنی به جان خودم ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ...0

شنبه 1393/05/04| 0:29 |

خنده ها امشب ماه عسل فوق العاده تلخه!

کاش قدر امثال این مرد رو بدونن-به قول خود احسان:شما موجی شدی عده ای موج سوار!

جمعه 1393/05/03| 20:32 |


راهتـــو عوضـی بـــــxــــرو . . .

اما

با عوضـی راه نــــxـــــرو . . .

چهارشنبه 1393/05/01| 15:55 |

بچه ها بطور کــــاملا مشکوک! صورتم یه جوش زده از اون بین الـمللیـا:|
آخه ماه رمضون که عروسی نمیگیرن:((((
ینی واسه محکم کاری شروع کنم به فکر کردن اینکه چی بپوشم؟؟ :|

 

سه شنبه 1393/04/31| 1:16 |

من ســـــــــــردم
مـــــــــــغرورم
چــــــــــــــــون
دوستــــــــــــ ندارم
خودمـــــــــــــــــــــو
درگـــــــــــــیر کساییـــــــ
کنم 
کهـــــــ در 
فــــــــــــــــردای 
من
نیـــــــــستند!

دوشنبه 1393/04/30| 16:43 |

 

 

 

بهترین پاسور لیگ جهانی!!
خسته نباشی شیرمرد!

دوشنبه 1393/04/30| 16:30 |

ما نســ ـل هیــ ــپــ هاپیـــ ــم

نســل سیگــار تـو تاریــکـی با اهنگـای صـادقــ

نسـل خالـی کردن عقـده رو پیـک عرق با اهنگــای سورنا

نســل مشتـی گــیری با اهنگــای هیچــکــس

نسـل خود خـوری با اهنگـای بهــرام

نســل افســوس خوردن برای دیگــران با اهنگای شاهیــن نجفی

نســل تخیلــاتــ با اهنگـــای زد بــــازی

خلاصـهــ بگــم ما نســل هیـــپ هاپـــیـــم

سلـــامتی دهــه هفتـــــــادیا

دوشنبه 1393/04/30| 16:21 |

گنجشک می خندید به اینکه چرا هر روز
بی هیچ پولی برایش دانه می پاشم...
من می گریستم به اینکه حتی او هم
محبت مرا از سادگی ام می پندارد...انسان های بزرگ دو دل دارند :
دلی که درد می کشد و پنهان است و دلی که می خندد و آشکار است ...

 

شنبه 1393/04/28| 17:46 |

دیشب بچه ها گل کاشتن!

عالی شد با صدر نشینی صعود کردیم!

ایشالله امریکا رو هم ببریم!

 

 


 

این عکس نوشته رو از وبلاگ بچه های محراب والیبال برداشتم!

شنبه 1393/04/28| 14:12 |

ایشالله که ببریم!

 

مرحله نهایی لیگ جهانی   ایران - روسیه  عکس1 18

 

 

مرحله نهایی لیگ جهانی   ایران - روسیه  عکس1 5

جمعه 1393/04/27| 17:9 ||

گنـاه ِ ڪیستــــــــــ ؟!

حاבِثـﮧ ـها ؟

فاصِلــﮧ ـها ؟

פֿاطِره ـها ؟

جاבه هاے ِ בور و בراز ؟

و یا

این בل ِ مـَטּ ؟ … ڪـﮧ برای تو تَنگ است !


جمعه 1393/04/27| 15:50 |

شـــــاخ ﺑـــــﺎﺯﯾـــــﺎﺕ ﺗـــــﻮ ﺩﻧــــــــﯿﺎﯼ ﻣـــﺠـﺎﺯﯼ ﺭﻭ

ﻣــــــــﯿﺰﺍﺭﯾــــــــﻢ ﺑـــــﻪ ﭘــــﺎﯼ

ﻋﻘـــــﺪﻩ ﺍﯼ ﺑــــــﻮﺩﻧــــﺖ

ﺗـــﻮ ﺩﻧﯿـــــــــﺎﯼ ﻭﺍﻗـــــﻌــــــﯽ

 

پنجشنبه 1393/04/26| 22:38 |

http://jza.blogfa.com/

پنجشنبه 1393/04/26| 22:29 ||

ماه عسل امشب واقعا تکون دهنده بود!
چه جوری یه مادر یه پدر می تونه بچه ش رو بندازه تو خیابون که یه حیوون اونو بخوره و زخمی کنه 

از اون حیوون هم پست تره!واقعا ما آدما داریم کجا میریم!تاکی میخواییم اینجوری باشیم!

واقعا زیبا بود حس مهمون های برنامه!

پنجشنبه 1393/04/26| 20:35 |

نقل است شاه عباس صفوی، رجال کشور را به ضیافت شاهانه میهمان کرد و به خدمتکاران دستور داد تا در سر قلیان ها بجای تنباکو، از سرگین اسب استفاده کنند. میهمان ها مشغول کشیدن قلیان شدند و دود و بوی پهنِ اسب، فضا را پر کرد اما رجال از بیم ناراحتی‌ شاه پشت سر هم بر نی قلیان پُک عمیق زده و با احساس رضایت دودش را هوا می دادند! گویی در عمرشان، تنباکویی به آن خوبی‌ نکشیده اند!
شاه رو به آنها کرده و گفت: «سرقلیان ها با بهترین تنباکو پر شده اند. آن را حاکم همدان برایمان فرستاده است.»
همه از تنباکو و عطر آن تعریف کرده و گفتند: «براستی تنباکویی بهتر از این نمی‌توان یافت.»
شاه به رئیس نگهبانان دربار، که پک های بسیار عمیقی به قلیان می زد، گفت: «تنباکویش چطور است؟»
رئیس نگهبانان گفت: «به سر اعلیحضرت قسم، پنجاه سال است که قلیان می کشم، اما تنباکویی به این عطر و مزه ندیده ام!»
شاه با تحقیر به آنها نگاهی‌ کرد و گفت: «مرده شوی تان ببرد که بخاطر حفظ پست و مقام، حاضرید بجای تنباکو، پِهِن اسب بکشید و بَه‌‌‌ بَه‌‌‌‌‌‌ و چَه چَه کنید.»

پنجشنبه 1393/04/26| 17:58 |

 

 

اسفندی که باشی ،میشی ته تغاری خدا…!

اسفندی که باشی بهترین مشاور واسه همه ای، اما به خودت که میرسی نمی دونی چی درسته و چی غلط..!

اسفندی که باشی دلت نازکه و زودی میشکنه اما دم نمی زنی و بازم می خندی…!

اسفندی که باشی گاهی حس میکنی تو اصلا مال این زمان نیستی! متعلق به دوره ی دیگه ای هستی…!

اسفندی که باشی گاهی خودتم نمی دونی چته! درکت خارج از توان اطرافیانت میشه..!

اسفندی که باشی معنی سکوتت رو فقط خودت میفهمی و بس!

اسفندی که باشی یه آهنگو اینقدر گوش میدی تا جیغ همه رو در بیاری!

اسفندی که باشی میشی یه ” مرد اسفندی ” که جذابیت زیادی واسه خانومای ماه های دیگه داری…!

اسفندی که باشی میشی یه ” زن اسفندی” که میتونی آرزوی هر مردی باشی…!

اسفندی که باشی همین تفاوت ها ،یعنی منحصر به فرد بودن تو!

اسفندی که باشی حد وسط نداری! یا مثبت مثبت ، یا منفی ِ منفی

 

پنجشنبه 1393/04/26| 15:12 |

سپ بلاتر گفته از اينكه مسي توپ طلا رو برده غافل گير شده ! :)))
.
.
.
.

ياد اون قسمت از مستر بين افتادم كه خودش واسه خودش
كادو كريسمس خريده بود بعد كادوشو باز ميكرد هيجان زده ميشد دست مي زد .

چهارشنبه 1393/04/25| 1:12 |

اووووووف چه حالی میده این ساعت از شب اهنگ خورشــــــید خانوم بهــــــرام

چهارشنبه 1393/04/25| 0:55 |

 

چهارشنبه 1393/04/25| 0:48 |

به بعضیا باید گفت:
نمیگم نباشی میمیرم،بی تو هیچم!
بودی،بودی....
نباشی هستن کسایی که باشن!:laugh:

سه شنبه 1393/04/24| 23:54 ||

روزی ملا در خانه ای رفت و از صاحبخانه قدری نان خواست دخترکی در خانه بود و گفت : نداریم!
ملا گفت: لیوانی آب بده!
دخترک پاسخ داد: نداریم!
ملا پرسید: مادرت کجاست:
دخترک پاسخ داد : عزاداری رفته است!
ملا گفت: خانه شما با این حال و روزی که دارد باید همه قوم و خویشان به تعزیت به اینجا بیایند نه اینکه شما جایی به عزاداری بروید!

 

عکس, تصویر, داستان های خنده دار ملانصرالدین

سه شنبه 1393/04/24| 18:34 ||

کمتر از 5دیقه مونده به اذان مغرب!

خوشحالی یعنی اذان مغــــــــــرب

یکشنبه 1393/04/22| 20:39 |

حتی اگه شاعرا به صراحت میگفتن: عزیزم دلم برات تنگ شده بریم بیرون؟!
بازم معلم ادبیاتا میگفتن منظور شاعر معشوق الهی و عروج به سمت خدا بوده!


دقیقا عین معلم ما همه چیو میگف عشق الهی حتی ویس و رامین که دیگه به صراحت داره از عشق 

زمینی میگه بعد معلم ما تاکید میکرد که عشق الهیه- سوال هم ازش می پرسیدی خیلی ماهرانه بحث رو عوض 

میکردیعنی اینقدر سخته درمورد عشق تو کلاسا صحبت کردن

یکشنبه 1393/04/22| 18:11 ||

هــــــــرجا ســـــــخن از اعــــتبار است

نام 

بهـــــــــرام

آنـــــــجا میــــدرخشد

 

:منو ببخش اگه موهام امروزی نیس

اگه حرفم از روی دل سوزی نیس

اگه مثل تو شاد نیسم

اگه اهل ترانه های پاپ نیسم

 

یکشنبه 1393/04/22| 16:25 |

♀♥شِکَرُ و نَمَک♥♂