خــدایــــا...


میترسم بگم شکرت بابت این زندگی 


فکر کنی دارم بهت تیکه میندازم ...