گاهی دلت از سن و سالت می گیرد  میخواهی کودک باشی   کودک به هر بهانه ای به آغوش غم  خواری پناه می برد  و آسوده اشک می ریزد    بزرگ که باشی  باید بغض    های زیادی را بی صدا دفن کنی ..